روان شناسی تربیتی

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 91 - دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

نمونه سؤالات درس روانشناسی تربیتی

نمونه سؤالات درس "روانشناسی تربیتی" استاد شاطریان.

با تشکر از سرکار خانم دکتر شاطریان


نمونه سوالات درس روانشناسی تربیتی

1- کدام دیدگاه انگیزشی معتقد است برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزت نفس را درافراد افزایش داد؟

الف- رفتاری         ب- شناختی            ج- انسان گرایی          د- اجتماعی- فرهنگی  

2- کدامیک از اسنادهای زیر دلیلی درونی، پایدار و غیر قابل کنترل است؟

الف- توانایی            ب- دشواری تکلیف               ج- بیماری             د- کوشش  

3- فردی که دچار درماندگی آموخته شده است:

الف- برای اعمال و رفتار خود قبول مسئولیت نمی‌کند.

ب- موقعیت هایی را ترجیح می دهد که در آنها نتیجه کار معلوم است.

ج- بعد از شکست احساس گناه یا شرمساری می‌کند.

د- می‌آموزد که رفتار و نتیجه رفتار او از یکدیگر مستقل است.

4- کدامیک از سبکهای یادگیری ارائه شده از نظریه یادگیری کلب برگرفته شده است؟

الف- تکانشی         ب- همگرا            ج- تجربه عینی                 د- وابسته به زمینه

5- دانش آموزان دارای این سبک از شیوه های موجود مدارس انتقاد می‌کنند و هیچ علاقه‌ای نسبت به انجام کارهایی که معلمان از آنها می خواهند ندارند. این سبک  در کدامیک از دسته بندی های زیر قرار می‌گیرد؟

الف- واگرا               ب-  قانون گذارانه             ج- قضایی                 د- انطباق یابنده

7- کدامیک از راهبردهای فراشناختی محسوب می‌شود؟

الف- سازماندهی        ب-گسترش معنایی           ج- برنامه ریزی            د- قیاس‌گری

8- استفاده از نقشه مفهومی که در آن روابط میان مفاهیم به صورت دیداری به نمایش در آمده است به ........ مطالب کمک می‌کند.

الف- سازماندهی       ب- گسترش معنایی          ج- یادسپاری              د- ارزشیابی

9- کدامیک از روشهای آموزشی زیر بیشتر از بقیه از اندیشه های ویگوتسکی تاثیر پذیرفته است؟

الف- پس ختام       ب- مردر               ج-مطالعه مشارکتی            د- آموزش دوجانبه

10- دومین مرحله آموزش حل مسئله چیست ؟

الف- تعریف و بازنمایی مسئله  ب- تشخیص مسئله  ج- انتخاب و اجرای راه حل مسئله  د- ارائه فرضیه و آزمایش

11- در این نوع انتقال بعضی یادگیریها توانایی فرد را برای یادگیری و عملکرد در شرایط آتی که مشابه شرایط قبلی است افزایش می دهد.

الف- نزدیک                   ب- سطح پایین              ج- مثبت                   د- جزیی

12- کدام یک از ویژگیهای زیر به عنوان مهمترین ویژگی تفکر واگرا محسوب نمی شود.

الف- سیالی           ب- سازمان               ج-تازگی                د- انعطاف پذیری        

 

  
نویسنده : محمد مجیدی ; ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦